•  

Daftar Dosen | Pascasarjana UNLA

Daftar Dosen

 • Prof.(em)Dr. E.Saefullah Wiradipradja,SH., LL.M (Ketua)
 • Dr. Hernawati RAS, SH,M.Si (Sekretaris)
 • Prof.Dr.R. Sri Soemantri M.,S.H.
 • Prof.Dr. M. Daud Silalahi, S.H.
 • Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LLM.
 • Prof.Dr.B. Arief Sidharta, S.H.
 • Prof.Dr. Mien Rukmini,S.H.,M.S.
 • Dr.H.Nana Rukmana Asmita,M.H.
 • Dr. Herawati RAS.,SH.,M.Si.
 • Chairijah, S.H.,M.H.,Phd.
 • Dr.Deni Haspada,SH.,Sp.1